1. DEFINITIONER 1. Personoplysninger” og “behandling” skal have den betydning, som følger af artikel 4 i Forordning 2016/679 af Europa-Parlamentets og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv (95/46/EF (herefter ”persondataforordningen”). 2. DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER 1. Sølund Festivalen afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler personoplysningerne i forbindelse med denne aftale skal behandles, og er derfor den dataansvarlige, jf. persondatalovens § 3, stk. 4 og artikel 4, stk. 7 i persondataforordningen. 2. App Partner behandler data på vegne af Sølund Festivalen, hvorfor App Partner er databehandler, jf. persondatalovens §3, stk. 5 og artikel 4, stk. 8 i persondataforordningen. 3. BAGGRUNDEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN 1. Sølund Festivalen ønsker at benytte App Partners tjeneste til at 1. Sende e-mails og anden elektronisk information, herunder SMS og push notes. 2. Håndtere billeder på App Partner og Smukcrews offentlige hjemmeside, hvis Sølund Festivalen ønsker dette 3. Gemme/redigere/slette oplysninger på Sølund Festivalen ledere, herunder telefonnumre, adresser, e-mails, alder, køn m.v. 4. PLACERING AF DATA 1. App Partner opbevarer persondata på servere hos Wannafind (eller datterselskab. Serverne er placeret i Danmark. 2. App partner må ikke overføre eller behandle de af nærværende aftale omfattede persondata i andre lande uden for EU, uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse. 5. App Partners FORPLIGTELSER 1. App Partner forpligter sig til alene at behandle personoplysninger på baggrund af dokumenterede instrukser fra Sølund Festivalen, herunder med hensyn til overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation. 2. App Partner skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at alle personoplysninger, der er til rådighed eller som behandles af App Partner, behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, eller enhver anden behandling af personoplysninger i strid med persondataforordningen. Disse tekniske og organisatoriske foranstaltninger findes i bilag 1. 3. Efter anmodning fra Sølund Festivalen vil App Partner give Sølund Festivalen en erklæring vedrørende de tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 4. App Partner sikrer, at personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne, er underlagt fortrolighed enten ved aftale eller efter lov. 5. App Partner skal give Sølund Festivalen meddelelse om brud på persondatasikkerheden uden unødig forsinkelse. Ved brud på persondatasikkerheden forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, jf. persondataforordningens artikel 4, stk. 12. 6. App Partner skal behandle personoplysninger, der behandles af App Partner på vegne af Sølund Festivalen, fortroligt. App Partner må ikke videregive personoplysninger leveret til App Partner af, for, eller på vegne af Sølund Festivalen til tredjemand, medmindre der foreligger samtykke eller andet lovligt grundlag. 7. App Partner må ikke gøre brug af personoplysninger leveret af Sølund Festivalen på anden måde end til levering af ydelsen. 8. Intet i denne aftale forhindrer en af Parterne i at opfylde en retlig forpligtelse pålagt af myndigheder eller domstole. Begge Parter skal dog så vidt muligt drøfte den passende reaktion på enhver anmodning fra en myndighed eller domstol ved videregivelse af oplysninger. 6. YDERLIGERE BISTAND TIL KLUBBEN 1. App Partner stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for Sølund Festivalen for at påvise overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftales forpligtelser og giver mulighed for og bidrager til revidering, herunder inspektioner, gennemført af Sølund Festivalen eller en revisor, som Sølund Festivalen har givet mandat til. 2. App Partner skal straks underrette Klubben, såfremt der efter App Partners opfattelse foreligger en instruktion fra Sølund Festivalen, der overtræder persondataforordningen. 3. App Partner bistår Sølund Festivalen med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vidt dette er muligt, for opfyldelsen af Sølund Festivalen forpligtelse til at svare på anmodninger om udøvelse af den registreredes rettigheder. 4. App Partner assisterer - idet der tages hensyn til arten af behandlingen og de oplysninger, der er til rådighed for App Partner - Sølund Festivalen i at sikre overholdelse af forpligtelser med hensyn til 1. behandlingssikkerhed, 2. anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden, 3. underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede, og 4. konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. 5. App Partner skal - hvis artikel 30 i persondataforordningen finder anvendelse - føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteter under deres ansvar og efter anmodning give Sølund Festivalen en kopi heraf. 6. App Partners bistand efter dette afsnit 6 vil blive udført i henhold til nærmere aftale med Sølund Festivalen. 7. Sølund Festivalens FORPLIGTELSER 1. Sølund Festivalen har i overensstemmelse med persondataforordningen en generel forpligtelse til at sikre, at de tekniske og organisatoriske foranstaltninger overholdes, hvilket omfatter tekniske og organisatoriske foranstaltninger fortaget af en databehandler. App Partner har vurderet de risici som App Partners behandling af persondata efter denne aftale medfører og har gennemført passende foranstaltninger, jf. punkt 5.3. Klubben er tilfreds med, at App Partner har implementeret passende foranstaltninger og har ret til at anmode om en erklæring om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, jf. punkt 5.4. 2. Sølund Festivalen erklærer, at de personoplysninger, som App Partner behandler efter denne aftale, må behandles af App Partner. 3. Det nævnes for en god ordens skyld, at Sølund Festivalen som dataansvarlig skal overholde reglerne i persondataforordningen, hvilket blandet andet omfatter indgåelse af databehandleraftaler med leverandører. 4. Sølund Festivalen skal - hvis artikel 30 i persondataforordningen finder anvendelse – føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteterne og efter anmodning give App Partner en kopi heraf. 8. UNDERDATABEHANDLER 1. Sølund Festivalen giver App Partner en generel ret til at gøre brug af underdatabehandlere. App Partner skal underrette Sølund Festivalen om eventuelle planlagte ændringer vedrørende underdatabehandlere og derved give Smukfst mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. 2. Ved at indgå denne aftale, giver Klubben sit samtykke til, at App Partner bruger Google (interne e-mails) og Wannafind (eller datterselskab) som underdatabehandler. App Partner sikrer, at de samme databeskyttelsesforpligtelser, som fastsat i denne aftale, pålægges og navnlig, at underdatabehandlerne vil iværksætte de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i persondataforordningen. App Partner er – i overensstemmelse med persondataforordningen – fuldt ansvarlig over for Sølund Festivalen for udførelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. 9. PERIODE OG OPSIGELSE 1. Denne aftale er gældende, så længe App Partner behandler personoplysninger på vegne af Sølund Festivalen. 2. Efter ophævelse eller opsigelse af denne aftale skal App Partner efter påkrav fra Sølund Festivalen (a) returnere alle personoplysninger overført til App Partner af Sølund Festivalen til behandling eller (b) efter modtagelse af instruktioner fra Sølund Festivalen destruere alle sådanne oplysninger. Foranstående gælder dog ikke, såfremt lovgivningen giver ret eller pligt til opbevaringen. 10. VALG AF LOV OG VÆRNETING 1. Denne Aftale er underlagt dansk ret. 2. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres af retten i Aarhus, hvis tvisten ikke kan løses efter forhandling.